ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು / ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
ONLINE RECRUITMENT APPLICATION FOR THE POST OF VETERINARY INSPECTOR / VETERINARY ASSISTANT

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು / SUBMIT APPLICATION

ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಫ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವುದು / UPLOAD PHOTO AND SIGNATURE

ಅಂಚೆ ಚಲನ್‌ ಸೃಜಿಸುವುದು / GENERATE POSTAL CHALLAN

ಅರ್ಜಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದು / PRINT APPLICATION