ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ತೋಟಗಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ  

Notification Residual Parent Cadre(Non Hyderabad Karnataka)
Notification Hydrebad karnataka

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನತೋಟಗಾರಹುದ್ದೆಗೆಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆಎಚ್ಚಿಸುವುದೇನಂದರೆ, ಅವರುಗಳುಯಾವುದೇಮಾಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆಯಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳುಆಥವಾಆನ್ವವ್ಯಕ್ತಿಗಳಮುಖಾಂತರವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಹಣಕಾಸುನೀಡುವಮೂಲಕಆಯ್ಕೆಹೊಂದಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆಯಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳುಆಥವಾಆನ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳವಿರುದ್ಧಕಠಿಣವಾದಕಾನೂನುಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
WARNING: Candidates of GARDNER Recruitment under Department of Horticulture are hereby warned not to be influenced by trots or middlemen promising appointment by Department of Horticulture for monetary and is considerations. Anybody found indulging in such corrupt practices whether they are the staff of Department of Horticulture or candidates will be dealt with strictly under law.  

      16/07/2019                                                        ©2018National Informatics Centre                                     Best Viewed in 1024 x 768 Resolution(I.E 6.0)