ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸ್ವಾಗತಕಾರರು/ಕಿಚನ್ ಮೇಟ್/ಗಾರ್ಡನರ್-ಕಂ-ಸ್ವೀಪರ್/ಪೀವನ್-ಕಂ-ವಾಚ್ ಮೆನ್/ರೂಂಬಾಯ್/ಬೇರರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
Online Recruitment Application For The Post Of Assistant Manager/Receptionist/Kitchenmate/Gardener-cum-sweeper/Peon-cum-watchman/Roomboy

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು / SUBMIT APPLICATION

ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಫ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವುದು / UPLOAD PHOTO AND SIGNATURE

ಅಂಚೆ ಚಲನ್‌ ಸೃಜಿಸುವುದು / GENERATE POSTAL CHALLAN

ಅರ್ಜಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದು / PRINT APPLICATION